asylum cocktail against white background

Asylum Cocktail

Granatina, Pastis, Gin