madeira flip against white background

Madeira Flip

Madeira, Tuorlo, Sciroppo