rye flip against white background

Rye Flip

Huevo, Almíbar, Whisky De Centeno, Nata, Nuez Moscada