rye flip against white background

Rye Flip

Uovo (tuorlo E Albume), Sciroppo, Rye Whiskey, Panna, Noce Moscata