alligator against white background

Alligator

Likier Z kiwi, Sok Z cytryny, Gin