Warunki użytkowania

Regulamin korzystania ze strony

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”)  określa warunki korzystania ze strony [https://www.absolut.com/pl] (dalej: „Strona”).

Administratorem Strony jest Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034442, NIP: 7770003038, REGON: 631000141, kapitał zakładowy: 299 510 000,00 zł, (dalej: „Wyborowa Pernod Ricard” lub „Spółka”).

We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony prosimy o kontakt  na adres poczty elektronicznej: [email protected].

Informujemy, że korzystanie ze Strony oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której kompletną i wyłączną treść stanowi niniejszy Regulamin. Wyborowa Pernod Ricard jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek jego postanowieniem, prosimy o opuszczenie Strony i niekorzystanie z niej.

1. Postanowienia ogólne

Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat). W celu weryfikacji wieku użytkownik jest proszony o podanie daty swojego urodzenia przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

Celem Strony jest świadczenie następujących usług drogą elektroniczną: umożliwienie pełnoletnim użytkownikom zapoznania się z informacjami o Spółce, oferowanych przez nią usługach (np. szkoleniach), produktach, a także o markach i produktach Wyborowa Pernod Ricard i Grupy Pernod Ricard, dystrybuowanych na terenie Polski. Treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Wyborowa Pernod Ricard informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie mogą być świadczone przez podmioty trzecie.

Żadna informacja na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży.

Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie nieodpłatnie przez cały okres jej istnienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. Niniejsza Strona kierowana jest do użytkowników zamieszkałych w Polsce. W przypadku korzystania ze Strony przez użytkownika z innego kraju niż Polska, powinni oni stosować się również do obowiązujących ich przepisów prawa lokalnego.

2. Prawa własności Intelektualnej

Strona (jako utwór zbiorowy lub kompilacja), nazwa domeny, znaki towarowe jak również takie jej elementy jak architektura, prezentacja, standardy graficzne oraz wszystkie elementy zawarte na Stronie, jak również wszystkie materiały (teksty, wykresy, grafiki, loga, etykiety, rysunki, projekty obrazy, itd.) publikowane na Stronie są chronione prawami własności intelektualnej,  w tym prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencjami międzynarodowymi oraz innymi przepisami o prawach autorskich (zwane dalej „Elementami Chronionymi”). Wyborowa jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem Elementów Chronionych.

Użytkownik może korzystać z dostępu do Strony wyłącznie w osobistych celach niekomercyjnych.

Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do tego, że nie będzie:

– w jakikolwiek sposób zwielokrotniał, kopiował, modyfikował, tworzył opracowań, łączył, odtwarzał, dystrybuował, prezentował, pokazywał, rozpowszechniał, odtwarzał publicznie, przekazywał, transmitował, publikował, sprzedawał, przypisywał, udzielał dalszej licencji, przenosił, udostępniał osobie trzeciej, wprowadzał na rynek wszystkich lub części Elementów Chronionych,

– modyfikował, zmieniał wszystkich lub części Elementów Chronionych w szczególności w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony i korzystania ze Strony przy pomocy dowolnych środków innych niż interfejs połączeniowy z przestrzenią użytkownika, przekazywanych w tym celu za pośrednictwem Strony.

Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Spółce.

3. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

Spółka ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe. Przykładowo chodzi o możliwość otrzymywania spamu, możliwości narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware ( w tym m.in. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (czyli pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy.

Wyborowa Pernod Ricard podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie powyższych ryzyk w postaci zabezpieczeń serwerów i Strony. Ostrzegamy jednak, że z uwagi na otwartość komunikacji w Internecie, całkowite wyeliminowanie zagrożeń jest niemożliwe. Dlatego Wyborowa Pernod Ricard nie gwarantuje, że Strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest udostępniana Strona, są wolne od zagrożeń wymienionych powyżej.

Spółka będzie informować użytkowników o przypadkach naruszeń stosowanych przez nią środków bezpieczeństwa dokonanych przez osoby trzecie w takim zakresie, w jakim wymagane jest to obowiązującymi przepisami prawa.

Wyborowa Pernod Ricard nie może zagwarantować, że funkcje zawarte na Stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Strony w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Spółka nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska ze Strony dokładnie takie informacje, jakich oczekiwał.

4. Polityka prywatności i cookies

Wszelkie dane osobowe, które będą udostępnione Spółce przez użytkownika podczas korzystania ze Strony, w tym dane przekazane podczas wszelkich procesów rejestracji, podlegająPolityce Prywatności.

Spółka może stosować pliki cookies (informacje umieszczane na twardym dysku komputera użytkownika, aby ułatwić mu komunikację i interakcję ze Stroną) w celu personalizacji korzystania ze Strony przez użytkownika. Zasady stosowania cookies podlegają Polityce Cookies.

5. Linki

Niniejsza Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od Spółki stron internetowych oraz zasobów internetowych. Spółka nie sprawuje kontroli ani nie odpowiada za dostępność takich stron i zasobów i niniejszy Regulamin ich nie obejmuje. Dlatego zalecane jest zapoznanie się przez Użytkowników z polityką prywatności oraz warunkami używania odwiedzanych stron prowadzonych przez podmioty trzecie.

Spółka nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na stronach i wśród zasobów, o których mowa powyżej. W przypadku oferowania na stronach prowadzonych przez podmioty trzecie towarów lub usług, ewentualne transakcje zawierane są między użytkownikiem a podmiotem trzecim, i Wyborowa Pernod Ricard nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu.

Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące stron, o których mowa powyżej, do administratora danej strony lub jej webmastera.

6. Zamieszczanie informacji na Stronie lub za jej pośrednictwem

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i inne treści zamieszczane przez siebie na Stronie lub za jej pośrednictwem. W szczególności użytkownik musi być świadomy faktu, że dane dotyczące jego osoby, jak również inne informacje (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu) zamieszczane przez niego na Stronie lub za jej pośrednictwem (np. poprzez czaty, tablice ogłoszeń, kartki pocztowe, zaproszenia) są ogólnodostępne i mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane przez inne osoby, które na skutek tego mogą kontaktować się z użytkownikiem i kierować do niego wiadomości bez uprzedniego zaproszenia.

Użytkownikom forów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem zaleca się zachowanie ostrożności przy udzielaniu informacji osobistych na swój temat.

7. Instrukcje dla użytkownika

Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się do tego, że podczas korzystania ze Strony nie będzie zamieszczał, redagował, przesyłał, rozpowszechniał ani w żaden inny sposób publikował za pośrednictwem Strony jakichkolwiek materiałów, które (a) są chronione prawem autorskim, innym prawem własności lub prawem własności intelektualnej, chyba że prawa te przysługują użytkownikowi lub użytkownik uzyskał zgodę uprawnionego do takich działań; (b) są niezgodne z prawem, groźne, napastliwe, bluźniercze, naruszające dobre imię, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nieuczciwe, oszukańcze, zawierają wyraźne lub graficzne relacje lub opisy aktów seksualnych (w tym między innymi podtekstów mających wydźwięk seksualny, odniesień do przemocy seksualnej lub gróźb o charakterze seksualnym kierowanych pod adresem innej osoby bądź grupy osób), naruszających prywatność innych lub nawołujących do nienawiści, jak również innych treści naruszających prawnie chronione dobra osób trzecich (c) ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie przez nich ze Strony, (d) mogą doprowadzać lub zachęcać do przestępstw kryminalnych lub prowadzić do poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej, lub (e) zawierają wirus bądź inny szkodliwy dla systemów informatycznych element, reklamę jakichkolwiek produktów lub usług. Użytkownik również gwarantuje i zobowiązuje się do tego, że nie będzie: (a) podawał fałszywych ani wprowadzających w błąd informacji o powiązaniach z jakąkolwiek osobą bądź podmiotem; (b) pobierał, zamieszczał, publikował, przekazywał, zwielokrotniał ani dystrybuował, ani też w żaden inny sposób wykorzystywał informacji lub innego materiału otrzymanego za pośrednictwem Strony dla celów handlowych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji lub innego materiału); (c) angażował się w spamowanie ani masowe rozsyłanie niepożądanych wiadomości; ani (d) podejmował próby nieupoważnionego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Strony. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, z uwagi na ochronę Strony prawem autorskim zabrania się użytkownikowi pobierania, zamieszczania, publikowania, przekazywania, zwielokrotniania lub dystrybuowania w jakikolwiek sposób dowolnego elementu samej Strony lub opracowań jej dotyczących.

Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania treści zamieszczanych na Stronie lub za jej pośrednictwem, ani też zobowiązania takiego nie przyjmujemy. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze tych treści mamy obowiązek uniemożliwienia dostępu do nich; o ile będzie to możliwe, użytkownik zostanie zawiadomiony o zamiarze uniemożliwienia dostępu do wskazanych powyżej treści.

Informujemy, że nie będziemy celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia, jak również prawo do usunięcia dowolnej informacji lub materiałów, w całości lub w części, które będą niedopuszczalne, bezprawne lub naruszające niniejszy Regulamin.

8. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony

Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wynikających z Regulaminu oraz jej zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Spółkę i innych twórców treści zawartych na Stronie, aby materiały zawarte na Stronie były rzetelne, mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie, dlatego nie możemy zagwarantować, że będą one zawsze kompletne, rzetelne i aktualne. Nie możemy również zagwarantować, że korzystanie ze Strony będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych.

Strona zapewnia dostęp do zawartych na niej treściach wyłącznie w celach informacyjnych. Spółka oraz inni twórcy treści zawartych na Stronie nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników Strony lub osoby trzecie na podstawie treści umieszczonych na Stronie lub uzyskanych w związku z odwiedzeniem lub korzystaniem ze Strony.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje dotyczące Strony można zgłaszać pisemnie na adres: Wyborowa S.A. oddział w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub mailowo na adres e-mail: [email protected] W celu ułatwienia nam rozpatrzenia reklamacji, prosimy, aby zawierała ona opis problemu, który napotkał użytkownik oraz jego żądania z tym związane oraz inne informacje, które użytkownik uzna za istotne dla rozpatrzenia reklamacji.

W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania reklamacji poinformujemy Państwa o jej rezultatach.

10. Wymagania techniczne niezbędne w celu korzystania ze Strony

Do korzystania ze Strony konieczne jest zastosowanie sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana, dowolna przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML.

11. Zmiany Regulaminu

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Regulaminu do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług albo gdy konieczność taka wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Strony.

O zmianach Regulaminu Wyborowa Pernod Ricard poinformuje użytkowników poprzez umieszczenie jego nowej wersji na Stronie.

Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie wskazanym w jego nowej wersji, a w przypadku braku takiej informacji – od momentu udostępnienia na Stronie jego aktualnej wersji.

Ostatnia aktualizacja: Maj 2018