quaker’s against white background

Quaker’s

Koniak, Lekki Rum, Sok Z cytryny, Sok Malinowy, Melon, Malina