xanthia against white background

Xanthia

樱桃白兰地, 金酒, 黄察吐士酒