monkey gland against white background

Monkey Gland

金酒, 橙汁, 苦艾酒, 红石榴糖浆