loading-svg
Just Add Ginger Ale Against White Background

Just Add Ginger Ale

姜汁汽水, 柠檬, 薄荷叶
原料

如何混合

在威士忌杯中装满冰块。 添加姜汁汽水。 用柠檬 、薄荷叶装饰。

评价食谱