b & b against white background

B & B

飘仙 1 号甜酒, 干邑白兰地