white lily against white background

White Lily

Rum Claro, Gim, Triple Sec, Absinto