lady violet against white background

Lady Violet

Absolut Vodka, Wytrawny Wermut, Lekki Rum, Gin, Skórka Z Cytryny, Wisienka Maraskino