yolanda against white background

Yolanda

干邑白兰地, 红石榴糖浆, 法国茴香酒, 金酒