tamagozake against white background

Tamagozake

鸡蛋(蛋黄和蛋白), 简易糖浆, 日本清酒