siesta against white background

Siesta

甘露咖啡力娇酒, 金酒