savoy hotel against white background

Savoy Hotel

飘仙 1 号甜酒, 棕可可利口酒, 干邑白兰地

2.25 from 25 votes

配料

How to mix a Savoy Hotel

添加飘仙 1 号甜酒到烈酒杯中。 悬浮棕可可利口酒 、干邑白兰地。

评价此饮料配方

飘仙 1 号甜酒 棕可可利口酒 干邑白兰地