savoy hotel against white background

Savoy Hotel

飘仙 1 号甜酒, 棕可可利口酒, 干邑白兰地