kryptonyte against white background

Kryptonyte

绝对伏特加原味, 柑橘利口酒, 菠萝汁, 安汶香蕉甜酒