hazelnut martini against white background

Hazelnut Martini

绝对伏特加原味, 榛子利口酒, 白可可甜酒