flying grasshopper against white background

Flying Grasshopper

绝对伏特加原味, 绿薄荷利口酒, 白可可甜酒