blarney stone against white background

Blarney Stone

绿薄荷利口酒, 绿查特酒, 爱尔兰威士忌