absolut rocks martini against white background

Absolut Rocks Martini

Absolut Vodka, Vermute Seco, Azeitonas Verdes