white way against white background

White Way

Koniak, Anisette, Pastis