flying grasshopper against white background

Flying Grasshopper

앱솔루트 보드카, 그린 박하 리큐어, 화이트 카카오 리큐어