absolut wild tea gimlet against white background

Absolut Wild Tea Gimlet

Absolut Wild Tea, Succo Di Lime, Sciroppo