bourbon sangaree against white background

Bourbon Sangaree

Bourbon, Oporto Tinto, Almíbar, Soda