absolut bloody london against white background

Absolut Bloody London

Absolut Peppar, Mustard, Salsa Inglesa, Anchovy Paste, Zumo De Tomate, Pimienta Negra Molida, Oporto Tinto, Limón